ÁSZF

www.sharpdebrecen.hu

 

Általános Szerződési Feltételek

 

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.sharpdebrecen.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.sharpdebrecen.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: XXXX

 

A Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Full-Contrast Kft.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 4028 Debrecen, Árpád tér 16-18.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 4028 Debrecen, Árpád tér 16-18.  Tel: (52) 420-913, e-mail: info@fullc.hu

Cégjegyzékszáma: 09-09-004305

Adószáma: 12116456-2-09

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: XXXXXX

2. Alapvető rendelkezések:

 

  • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

  • A jelen Szabályzat 2018. május hó 25 nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

  • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

  • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

Ajánlatkérés

 

  • Felhasználó a weboldalon történő böngészéssel kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

  • Felhasználó az ajánlatkérés során köteles a saját, valós adatait megadni. Az ajánlatkérés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén az ajánlatkérés folyományaként esetlegesen létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

4. Adatvédelem

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.sharpdebrecen.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

 

Debrecen, 2018. május 25.